--- 1896-1937 ---

1896 - 1937


I slutet på 1800-talet uppförs de huskroppar som vetter mot S:t Olofsgatan och kvarterets nord-östra hörn. Desa återfinns på det första fotografiet från 1901-02 nedan med universitetets huvudbyggnad i bakgrunden och Övre Slottsgatan däremellan. Därefter ytterligare tre foton från det första decenniet som visar tidigare byggnader mot Övre Slottsgatan och Kyrkogårdsgatan. Det fjärde visar när husen mot Martin Luther Kings plan rivs. Därefter två foton från 1936 och 1937 när träbyggnaden mot Kyrkogårdsgatan och Gropgränd 4 rivs och nya hus uppförs. På slutet ett foto som för oss tillbaka till 1908.


S:t Olofsgatan 1 A och B som uppfördes 1896 - 1898. I bakgrunden Uppsala Universitets huvudbyggnad och aula från 1877. Fotot är taget från en plats strax utanför Uppsala gamla kyrkogård.

.Vy mot öster med universitetsbyggnaden och domkyrkan i bakgrunden och Verelius bostadshus till höger.  Huset  som skymtar bakom förrådsbyggnaderna till vänster och i mitten uppfördes på 1820-talet och beboddes från början av kakelugnsmakare G M Berggren som även hade sin verkstad här. På denna plats uppfördes 1908  nuvarande byggnad med adressen  Övre Slottsgatan 14 B. 

Till höger står ännu det gamla Vereliushuset kvar. Det uppfördes på 1670-talet för Olof Verelius, professor i "fäderneslandets antikviteter". Huset och dess ägare presenteras närmare under fliken 1600-tal (t.h.)


 


Vy från Kyrkogårdsgatan. Stora huset i bakgrunden är S:t Olofsgatan 1. Lilla  huset i mitten finns kvar och är kvarterets äldsta byggnad. Det uppfördes 1823, har renoverats i omgångar men behållit formen.
Vereliushuset stax innan det rivs 1907. Den vildvuxna trädgården ger en fingervisning om att huset från 1676 sett sina bästa dagar. Det svarade heller inte mot den nya tidens ideal och behovet av stånds-mässiga, centralt belägna bostäder.
Här rivs både kakelungsmakare Berggrens hus och Vereliushuset. På dessa tomter byggs de nya husen Övre Slottsgatan 14 A och B. På huskroppen till 14 B, som idag reser sig i mitten av kvarteret mot Martin Luther Kings plan, står 1908 med stora siffror in mot gården över ateljevåningen längst upp.

Samma hus  mot Kyrkogårdsgatan som på tredje fotot från ovan, men nu  under rivning. Året är 1936 och här ska uppföras  dagens byggnad med ingång från Gropgränd 4. I bakgrunden till höger skymtar de byggnader som 1907-08 uppfördes mot Martin Luthers Kings Plan / Övre Slottsgatan.


Året är 1937 och fotot nedan är från hörnet Kyrkogårdsgatan - Gropgränd. Här fullbordas förvandlingen av kvarteret som påbörjades fyra decennier tidigare.


Alla foton har publicerats med tillstånd från Upplandsmuseet. Fotografer: Alfred Dahlgren (de tre första) och Paul Sandberg (de två sista). De bägge  fotografierna däremellan från seklets början är av en okänd fotograf.  Alfred Dahlgrens bilder har  publicerats  i Sekelskiftets Uppsala i Dahlgrens bilder av Ola Ehn & Gunnar Elfström. Natur och Kultur 1977.Tillbaka till 1908.  Uppsalas befolkning uppgick till cirka 25 000 personer; en liten stad med  dagens mått. Fotot är tagen från en plats i jämnhöjd med nuvarande Ekonomikum nordväst om Kamphavet på den landsväg som idag är Kyrkogårdsgatan. Bilden visar hur landsbygden tar vid strax norr och väst om de  fastigheter i kvarteret som uppfördes 1896 - 1908.  Foto: Alfred Dahlgren. Digitalt museum.